новый!
Мы ценим Ваше время.
Open MenuBcе kатегории0Open CartOpen Search
search
Настройки сайта
Сайт (страна)
Cтрана доставки
язык
0
Ваша корзина пустаДобавьте продукт или
перейдите на главную страницу
Бесплатная доставка
на интернет-магазине заказов более 49€ (до 30 кг)
searchПоиск

Klienta līguma vispārējie noteikumi

10.06 2016 16:17

Pirkuma līguma vispārējie noteikumi

1. Vispārējie noteikumi.
1.1. Šie vispārējie STOKKER (turpmāk tekstā- vispārējie noteikumi) noteikumi regulē STOKKER un klienta savstarpējās darījumu attiecības.
1.2. Vispārējie noteikumi ir spēkā tikai kopā ar Pirkuma līguma speciālajiem noteikumiem, ar kuriem kopā veido vienotu līgumu (turpmāk tekstā – Līgums) neatkarīgi no tā, vai runa ir par pirkuma – pārdevuma, pakalpojuma, remonta, nomas vai citiem līgumiem.
2. Noteikumos pielietotie termini.
2.1. STOKKER- SIA „STOKKER” un persona, kura ir franšīzes attiecībās ar SIA „STOKKER”.
2.2. Klients –juridiska vai fiziska persona, kura ir noslēgusi līgumu ar STOKKER.
3. Klienta tiesības un pienākumi.
3.1. Klientam ir tiesības iepirkt preces un saņemt apkalpošanas un remonta pakalpojumus ar atlikto maksājumu Pirkuma Līguma speciālajos noteikumos noteiktā apmaksas termiņa un kredīta limita apmērā. Ja Pirkuma Līguma speciālajos noteikumos noteiktais kredītlimits ir sasniegts, bet maksājuma termiņš nav iestājies, lai iegādātos preces Klientam, no sakuma jāapmaksā vecākas izrakstītas pavadzīmes, ja nevienojas ar STOKKER citādi.
3.2. Klientam jāinformē STOKKER 5 (piecu) kalendāro dienu laikā par pilnvaroto pārstāvju saraksta, savas juridiskās adreses un citu Līgumā minēto rekvizītu izmaiņām.
3.3. Klientam jāapmaksā STOKKER piestādītie rēķini/pavadzīmes tajos noteiktajā termiņā. Ja rēķinā/pavadzīmē nav noteikts apmaksas termiņš par preci vai pakalpojumu vai tas nesakrīt ar Līgumā noteikto apmaksas termiņu, tad Klients apņemas veikt preces vai pakalpojuma apmaksu Līgumā noteiktajā termiņā.
4. STOKKER tiesības un pienākumi.
4.1. STOKKER garantē nododamās preces atbilstību ražotāja specifikācijai un tehniskajiem noteikumiem, kā arī nodrošina garantijas un pēcgarantijas apkalpošanu saskaņā ar ražotāja noteikumiem.
4.2. STOKKER ir tiesības nepārdot Klientam preces vai pakalpojumus, ja Klientam ir parādi STOKKER.
4.3. STOKKER ir tiesības anulēt Klientam piešķirto kredīta limitu, apmaksas termiņu un preču vai pakalpojumu piegādi, ja STOKKER ir radušās pamatotas aizdomas par Klienta maksātnespēju.
4.4. STOKKER ir tiesības grozīt preču mazumtirdzniecības, rezerves daļu, pēcpārdošanas pakalpojumu, apkalpošanas cenas iepriekš neinformējot Klientu.
5. Preces vai darba nodošana, īpašumtiesību un riska pāreja.
5.1. Ja Līguma objekts ir preču piegāde vai darba nodošana, tas tiek veikts, Pusēm vienojoties par piegādes vietu un laiku.
5.2. Ja Puses nav vienojušas par preču piegādes vai darba nodošanas laiku, tad to nosaka STOKKER un apņemas ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pirms nodošanas par to informēt Klientu.
5.3. Pieņemot preces un/vai darbu, Klientam nekavējoties tie jāapskata. Konstatējot preces vai darba neatbilstību Līguma noteikumiem, Klientam nekavējoties par to rakstiski vai elektroniski uz e-pastu jāziņo STOKKER un rakstveidā jāiesniedz maksimāli precīzs neatbilstošās preces vai darba apraksts.
5.4. Ja Klienta paziņojums STOKKER par preces vai veikto darbu konstatētajiem defektiem ir pamatots, saskaņā ar Līguma noteikumiem, STOKKER apņemas 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā sakārtot preces vai darbus atbilstoši Līguma prasībām.
5.5. Īpašumtiesības uz pārdoto preci, kā arī īpašumtiesības uz veikto darbu no STOKKER Klientam pāriet tikai tad, kad Klients pilnībā ir apmaksājis STOKKER piestādītos rēķinus/pavadzīmes.
5.6. Preces vai darba bojāšanas un bojāejas risks pāriet no STOKKER uz Klientu no preču vai darba nodošanas brīža Klientam, parakstot rēķinu/pavadzīmi un/vai pieņemšanas-nodošanas aktu.
5.7. Ja Klients 7 (septiņu) dienu laikā pēc STOKKER darbinieku paziņošanas brīža (telefona zvans, rakstisks paziņojums vai paziņojums uz e-pastu), neierodas STOKKER noteiktajā termiņā saņemt preci, apkalpošanu vai remontu, STOKKER ir tiesības iekasēt un Klients apņemas samaksāt STOKKER 7,00 EUR dienā (neieskaitot PVN) par uzglabāšanu. Gadījumā, ja Klients Līgumā noteiktajā termiņā neierodas saņemt preci, apkalpošanu vai remontu, STOKKER apņemas glabāt preci vēl 3 (trīs) mēnešus. Izbeidzoties 3 (trīs) mēnešu termiņam, STOKKER ir tiesības pārdot Preci, lai segtu STOKKER izdevumus un zaudējumus.
6. STOKKER veicamā apkalpošana un remonts.
6.1. STOKKER veic garantijas noteikumos norādīto iekārtu (aprīkojuma) apkopes un remontu. Remonta laikā STOKKER izlabo Klienta precē esošos un Klienta norādītos defektus un nepilnības. Defekti un nepilnības tiek uzskaitīti remonta lapā.
6.2. Par apkopēm tiek uzskatīti regulāri profilaktiskie darbi, kurus veic saskaņā ar lietošanas instrukciju vai ražotāja izsniegtu apkalpošanas grāmatu, lai nodrošinātu iekārtu ilgtermiņa izmantošanu.
6.3. Iekārtu pārbūvi vai nomaiņu nevar uzskatīt par apkopi.
6.4. Pēc klienta pieprasījuma STOKKER var sastādīt remonta tāmi jeb defektācijas aktu, kuru apmaksā Klients. Remonta tāmes sastādīšana STOKKER nav obligāta, bet ja tā ir sastādīta, tad STOKKER nevar būtiski, bez rakstiskas saskaņošanas ar Klientu, no tās novirzīties.
6.5. Veicot darbus, kuru objekts ir apkope vai remonts, STOKKER izmanto savus materiālus.
6.6. Ja veicot apkopi vai remontu STOKKER ir atklājis defektus un bojājumus, par kuriem Klients nav minējis, STOKKER paziņo par to Klientam un pēc attiecīgas saskaņošanas ar Klientu, novērš tos.
6.7. STOKKER apņemas par apkopes laikā izpildītajiem darbiem veikt ierakstus apkalpošanas grāmatā, ja tādu Klients ir nodevis STOKKER.
6.8. Ja pasūtītās rezerves daļas atrodas STOKKER noliktavā, tās tiek nodotas Klientam 1 (vienas) darba dienas laikā no pasūtījuma pieņemšanas brīža.
6.9. Ja Klienta pieprasītās rezerves daļas neatrodas STOKKER noliktavā, STOKKER tās piegādā Klientam – 3 līdz 6 nedēļu laikā, atkarībā no pasūtījuma veida. Gadījumā, ja rezerves daļas nav iespējams piegādāt ātrāk, nekā 3 līdz 6 nedēļu laikā, STOKKER rakstiski vai uz e–pastu informē Klientu, paziņojot aptuveno piegādes termiņu.
6.10. Klients ir tiesīgs, pasūtot rezerves daļas, izdarīt steidzamu pasūtījumu, kas tiks piegādāts ar gaisa transportu. Šādas piegādes laiks noteikts 3 (trīs) darba dienas, izņemot gadījumus, ja rūpnīcai vai rezerves daļu ražotājam detaļas nav noliktavā un/vai to nav iespējams transportēt ar gaisa transportu. Steidzamās rezerves daļu piegādes izmaksas pilnībā apmaksā Klients.
6.10.1. Gadījumā, ja nav iespējams piegādāt rezerves daļas objektīvu, no STOKKER neatkarīgu iemeslu dēļ 3 (trīs) darba dienu laikā, STOKKER nesedz Klientam dīkstāves un/vai transporta izmaksas.
6.10.2. Specifisku rezerves daļu piegādes gadījumā STOKKER ir tiesīgs pieprasīt Klientam daļēju vai pilnu priekšapmaksu.
6.11. STOKKER rezerves daļas Klientam nodod:
6.11.1. STOKKER tirdzniecības centros, izņemot lauksaimniecības un celtniecības tehnikai;
6.11.2. New Holland, JCB un citai celtniecības vai lauksaimniecības tehnikai – STOKKER servisa centros;
6.11.3. Puses var vienoties par citu rezerves daļu piegādes vietu – jebkuru STOKKER servisa un/vai tirdzniecības centru.
6.12. Rezerves daļas, kas atrodas STOKKER noliktavā, var saņemt visu diennakti. Saņemot rezerves daļas ārpus noliktavas darba laika (no plkst.17.00 līdz 8.30 darba dienās) tiek noteikta atsevišķa samaksa par rezerves daļu saņemšanu
saskaņā ar Darbu un rezerves daļu piegādes izcenojumiem, par kuriem STOKKER atsevišķi informē Klientu pēc pieprasījuma.
6.13. STOKKER nodrošina:
6.13.1. New Holland, JCB tehnikai 1 (viena) gada garantiju uzstādītajām rezerves daļām un veiktajiem remonta darbiem. Garantijas termiņš tiek skaitīts no abpusēja rēķina/pavadzīmes parakstīšanas brīža. Gadījumā ja Klients pats veic piegādāto rezerves daļu uzstādīšanu, garantijas termiņš sastāda 6 (sešus) mēnešus no rēķina/pavadzīmes parakstīšanas brīža.
6.13.2. John Deere tehnikai 6 (sešu) mēnešu garantiju uzstādītajām rezerves daļām un veiktajiem remonta darbiem. Garantijas termiņš tiek skaitīts no abpusēja rēķina/pavadzīmes parakstīšanas brīža. Gadījumā ja Klients pats veic piegādāto rezerves daļu uzstādīšanu garantija netiek dota.
6.13.3. Honda, DSB, SBM, Antec tehnikai 1 (viena) gada garantiju uzstādītajām rezerves daļām un veiktajiem remonta darbiem. Garantijas termiņš tiek skaitīts no abpusēja rēķina/pavadzīmes parakstīšanas brīža. Gadījumā, ja Klients pats veic piegādāto rezerves daļu uzstādīšanu, garantija netiek dota.
6.14. Klientam ir saistoši šādi noteikumi:
6.14.1. rezerves daļu un remonta pakalpojumu pasūtījumu, to saņemšanu un aktu un rēķinu/pavadzīmju parakstīšanu ir tiesīgi izdarīt tikai tie Klienta pārstāvji, kas norādīti Klienta pilnvaroto pārstāvju sarakstā vai pārstāvji ar atsevišķu pilnvaru, kas jāuzrada STOKKER darbiniekiem oriģinālā. Klientam ir pienākums nekavējoties rakstveidā paziņot STOKKER par grozījumiem pilnvaroto pārstāvju sarakstā. STOKKER veic izmaiņas savā datu bāzē tikai pēc rakstiska atjaunotā pilnvaroto pārstāvju saraksta saņemšanas.
6.14.2. Klienta Tehnikai veiktie remontdarbi un uzstādītās rezerves daļas un izmantotie papildmateriāli ir jāieraksta remonta pasūtījuma veidlapā ietvertajā materiālu izlietojuma aktā, turpmāk tekstā AKTS, kuru paraksta STOKKER un Klienta pilnvarotais pārstāvis.
6.14.3. Uz AKTA pamata STOKKER izraksta un izsniedz Klientam rēķinu/pavadzīmi.
6.14.4. Parakstot Līgumu, Klients apstiprina, ka pēc remontdarbu pasūtījuma akta un materiālu izlietojuma AKTA parakstīšanas neizvirzīs pretenzijas sakarā ar rēķinā/pavadzīmē norādītām izmaksām. Klienta pilnvarotā pārstāvja parakstītais remontdarbu AKTS un uz tā pamata izrakstīts rēķins/pavadzīme ir saistošs abām Pusēm.
6.14.5. Gadījumā, ja STOKKER darbinieks izbraucot pie Klienta iepriekš Pusēm saskaņotajā laikā un vietā nesastop Klienta pilnvarotos pārstāvjus, tad STOKKER darbiniekam ir tiesības doties prom, neveicot iepriekš pieteiktos darbus, bet Klientam ir pienākums apmaksāt rēķinu/pavadzīmi par STOKKER darbinieka izbraukumu.
6.14.6. Lai sazinātos ar STOKKER par pēcpārdošanas pakalpojumiem un rezerves daļu piegādi Klients sazinās ar www.stokker.lv Kontaktu sadaļā norādītājiem tālruņiem, izvēloties sev tuvāko un/vai specifikai atbilstošo pēcpārdošanas sniegšanas vietu.
7. STOKKER preces demonstrācija, noma, patapinājums, glabājums (turpmāk izmantošana).
7.1. STOKKER var vienoties ar Klientu par STOKKER piederošās preces nodošanu izmantošanai Klientam. Klients apņemas maksāt STOKKER par to izmantošanu, saskaņā ar piestādīto rēķinu/pavadzīmi.
7.2. Veicot preces nodošanu izmantošanai un saņemot to atpakaļ, rīkojas saskaņā ar vispārējo noteikumu 5.punktā noteikto kārtību, ja speciālajos noteikumos un no izmantošanas līguma neizriet savādāk.
7.3. Līgumu pārtraucot vai tam beidzoties, Klients uz sava rēķina/pavadzīmes apņemas izmantošanā nodoto preci 2 (divu) darba dienu laikā nogādāt STOKKER noteiktajā vietā un laikā.
7.4. STOKKER neatbild par kaitējumu, ko Klientam nodarījušas trešās personas izmantojot STOKKER preci.
8. Preces un pakalpojuma kvalitāte un garantijas.
8.1. STOKKER precēm un pakalpojumiem dod garantiju, kuras termiņu nosaka attiecīgā ražotāja rūpnīcas noteikumi.
8.2. Garantijas termiņš sākas no brīža, kad STOKKER nodod preci vai pakalpojumu Klientam un tiek parakstīts rēķins/pavadzīme un/vai pieņemšanas – nodošanas akts. STOKKER nekompensē preču garantijas remonta laikā nesaņemtos ienākumus, kā arī izmaksas, kas saistītas ar preču transportēšanu.
8.3. To preču rezerves daļas, kuras garantijas laikā ir kļuvušas nelietojamas nekvalitatīva materiāla, konstrukcijas vai montāžas rezultātā, tiek nomainītas. Garantija neattiecas uz tām preces detaļām, kuras kļuvušas nelietojamas dabiskā nolietojuma vai lietošanas instrukcijas noteikumiem neatbilstošas izmantošanas rezultātā.
8.4. Garantija netiek piešķirta, ja defekts radies nepareizas izmantošanas, apkopes un citu objektīvo faktoru rezultātā (mitrums, paaugstināta temperatūra , dabīgais nodilums u.c.), kā arī nesedz izdevumus, kas radušies nelaimes gadījuma vai vandālisma rezultātā.
Garantija nav spēkā arī tad, ja prece nav apkalpota saskaņā ar apkalpošanas grāmatas, izmantošanas instrukcijas, ekspluatācijas noteikumiem, kā arī gadījumos, ja Klients nav izpildījis vispārējo noteikumu punktos 8.5, 8.6. un 8.7. noteikto.
8.5. Ja preces darbā tiek konstatēti trūkumi, Klientam nekavējoties jāpārtrauc tās ekspluatācija un nekavējoties jāsazinās ar STOKKER apkalpošanas centru.
8.6. Lai apstiprinātu garantijas prasību, prece jāuzrāda tādā stāvoklī, kādā tā bija preces sabojāšanās brīdī.
8.7. Preci var remontēt tikai STOKKER apkalpošanas centrā, izņemot gadījumus, kad tas nav iespējams sakarā ar preces vai bojājuma īpatnībām.
9. Sankcijas.
9.1. Ja Klients kavē kāda maksājuma apmaksu, STOKKER ir tiesības pieprasīt Klientam maksāt līgumsodu 0,2 % (nulle komats divu procentu) apmērā no neapmaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk, kā 10% no kopējās nokavētās summas.
9.2. Ja STOKKER aizkavē preces piegādes vai darba izpildes termiņu, Klientam ir tiesības pieprasīt STOKKER maksāt līgumsodu 0,2 % (nulle komats divu procentu) apmērā no preces vai darba summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no kopējās nokavētās preces vai darba summas.
10. Strīdu izskatīšana.
10.1. Ja starp Klientu un STOKKER rodas strīdi, Klients un STOKKER cenšas tos atrisināt pārrunu ceļā. Ja izlīgums netiek panākts, jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no šī līguma, skar šo līgumu, šī līguma grozīšanu, pārkāpšanu, izbeigšanu, likumību, spēkā (ne)esamību vai iztulkošanu, tiks izšķirts Latvijas šķīrējtiesā, saskaņā ar šīs šķīrējtiesas reglamentu, pielietojot rakstveida procesu, viena šķīrējtiesneša sastāvā, strīds tiks izskatīts latviešu valodā vai tiesā, saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, pēc STOKKER izvēles.
11. Nepārvarama vara (force majeure).
11.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu šī Līguma neizpildi, ja šī neizpilde ir radusies pēc Līguma noslēgšanas nepārvaramas varas un/vai ārkārtēju apstākļu rezultātā, kurus Līdzējs nevarēja paredzēt pie Līguma noslēgšanas un novērst saprātīgiem līdzekļiem. Pie tādiem ārkārtējiem apstākļiem pieskaitāmi ugunsgrēki, zemestrīces, citas dabas parādības, kara darbība, valsts varas un pārvaldes institūciju darbība un jebkuri citi apstākļi, kas nav pakļauti saprātīgai kontrolei, kurus ietekmētā Puse nevar novērst ar pienācīgu centību vai izmantojot pienācīgus līdzekļus.
11.2. Ja kāda no Pusēm uzskata, ka tās saistību izpildi ietekmē nepārvaramas varas apstākļi, tai nekavējoties, 3 (trīs) kalendāro dienu laikā, par to rakstveidā jāpaziņo otrai Pusei, sniedzot nepieciešamo informāciju un jāveic visi saprātīgi iespējamie pasākumi, lai mazinātu iespējamos otras Puses zaudējumus.
11.3. Nepārvaramas varas apstākļi automātiski pagarina Līguma saistību termiņu izpildi. Puses nebūs atbildīgas par šādu apstākļu iestāšanās rezultātā otrai Pusei radītajiem zaudējumiem.
11.4. Ja Nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk par 6 (sešiem) mēnešiem, katra no Pusēm var pārtraukt Līguma darbību sakarā ar nepiegādāto iekārtu un/vai preci.
12. Līguma darbības termiņi, tā pārtraukšanas pamatojums.
12.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusēju Pušu parakstīšanas brīdi.
12.2. Līgums ir spēkā līdz kalendārā gada beigām, ja speciālajos noteikumos nav paredzēts citādi. Līgums automātiski tiek pagarināts uz nenoteikto laiku, ja Puse nav paziņojusi par līguma izbeigšanu otrai Pusei ne mazāk kā vienu mēnesi pirms Līguma beigu termiņa iestāšanās.
12.3. Līgumu var izbeigt Pusēm, savstarpēji vienojoties. Katrai no Pusēm ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu pirms termiņa, rakstiski brīdinot par to Klientu vismaz 30 darba dienas iepriekš.
12.4. STOKKER ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu pirms termiņa, brīdinot par to Klientu rakstiski vismaz 10 darba dienas iepriekš:
12.4.1. ja Klients kavē maksājumus ilgāk par 30 (trīsdesmit) dienām;
12.4.2. ja kopējā kavēto maksājumu summa pārsniedz speciālo noteikumu punktā 4. minēto kredīta limitu;
12.4.3. ja ir apturēta vai izbeigta Klienta uzņēmējdarbība vai kāds no pamatvirzieniem, kā rezultātā var kļūt neiespējama šī līguma saistību pienācīga izpilde;
12.4.4. ja Klientam kā saimnieciskās darbības veicējam tiek apturēta darbība saimnieciska darbība, tiek likvidēts vai ir konstatējamas Klienta faktiskās maksātnespējas pazīmes, vai iesniegts iesniegums par maksātnespējas ierosināšanu;
12.4.5. ja Klients nav veicis nevienu pirkumu STOKKER veikalos vai nav saņēmis nevienu pakalpojumu STOKKER servisos 1 (viena) kalendārā gada laikā no Līguma noslēgšanas brīža.
12.5. Pēc Līguma termiņa beigām Pušu neizpildītās saistības, kas radušās Līguma darbības laikā paliek spēkā līdz to pilnīgai izpildei.
12.6. Šis Līgums ir sastādīts un parakstīts bez viltus, maldības un spaidiem, saskaņā ar abu Pušu brīvas gribas izpaušanu, latviešu valodā uz 5 (piecām) lapām 2 eksemplāros, katrai pusei pa
vienam, un ir saistoša abām pusēm. Jebkuri šā Līguma grozījumi vai papildinājumi ir spēkā tikai rakstveida formā un Pušu abpusēji parakstīti.

 
 
Stokker - ведущая дистрибьюторская и сервисная компания профессиональных инструментов и машин в странах Балтии
 
  • Служба поддержки Пн.-Пт. 08:00-18:00 | Сб. 09.00-13.00
 
 
 
 
Подпишитесь на рассылку и получайте лучшие предложения раньше всех. Свежие новости, советы и предложения доставляются на ваш почтовый ящик каждый месяц.
 
 
Ära vajuta
Логин
E-почта
SmartID
Facebook/Google
Не знаете свой пароль?

Войти с Smart-ID

login-with-smartid-error-hint*

  • Интернет-магазином Stokker могут пользоваться все клиенты магазина инструментов Stokker.
  • Если вы используете его впервые, закажите пароль по электронной почте или войдите с ID.


Еще не клиент? →Присоединяйтесь к StokkerPRO и платите меньше.
Stokker использует файлы cookie. Продолжая, вы соглашаетесь на использование файлов cookie. Чтобы отказаться от файлов cookie, измените настройки веб-браузера вашего устройства и удалите сохраненные файлы cookie.
Изменить настройки
Согласен